Składki Członkowskie

Uchwała nr 1/2003

Zarządu Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”
z dnia 8 stycznia 2003 r.
w sprawie składek członkowskich

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt l) i pkt e) oraz § 16 ust. 2 pkt a), ust. 3 i ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” Zarząd uchwala co następuje:

§ 1

Dla Członków Zwyczajnych ustala się składkę członkowską w wysokości 24 złotych rocznie za przynależność członka do Stowarzyszenia.
Składka płatna jest przez członka jednorazowo w wysokości 24 złotych za rok do końca I kwartału każdego roku lub łącznie z wpisowym w przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia w ciągu roku kalendarzowego.
Wpisowe dla Członka Zwyczajnego ustala się w wysokości 10 złotych, płatne razem z pierwsza składką.

Zmiana wprowadzona jest Uchwałą nr 16/V/2021 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 06.11.2021.

§ 2

Dla Członków Wspierających (spółki, zakłady pracy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) ustala się składkę na poziomie 0,1 zł miesięcznie za jednego zatrudnionego pracownika.
Składka płatna jest jednorazowo lub w ratach kwartalnych.
Minimalna składka Członka Wspierającego powinna być nie niższa niż 1 tys. zł rocznie.
Wpisowe dla Członka Wspierającego ustala się w wysokości 1 tys. zł, płatne razem z pierwszą składką.

§ 3

Członkowie Zwyczajni i pracownicy Członków Wspierających Stowarzyszenia będą uprawnieni do ulg w przypadku udziału w imprezach sportowych, turystycznych i kulturalnych organizowanych przy udziale Stowarzyszenia.
Członkowie Wspierający będą mieli zapewnioną reklamę na imprezach sportowych, turystycznych i kulturalnych organizowanych przy udziale Stowarzyszenia.

§4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Nie możesz skopiować.