Historia

historiaStowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie w dniu 19 listopada 2002 roku. Rok 2003 był pierwszym, w którym Stowarzyszenie w pełni rozpoczęło realizację statutowej działalności i do dzisiaj konsekwentnie realizuje swoje podstawowe zadania. Działając na rzecz integracji szeroko rozumianego środowiska Kolejarzy Polskich, Stowarzyszenie kieruje się zasadą szacunku wobec poglądów osobistych swoich członków i sympatyków. Działa na rzecz pracowników z podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych oraz członków ich rodzin a także rencistów i emerytów kolejowych. Stowarzyszenie kontynuuje i pomnaża dorobek wielu swoich poprzedników, w tym Rady Głównej Kultury Fizycznej, Turystyki i Działalności Kulturalnej „Kolejarz”. Stowarzyszenie w zorganizowany sposób prowadzi aktywną i wszechstronną działalność sportową, turystyczną, kulturalną i intelektualną zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. Świadczyć o tym mogą między innymi dziesiątki organizowanych, różnorodnych zawodów, imprez, mistrzostw w Polsce jak również stosowne uczestnictwo w działalności międzynarodowych organizacji, takich jak:

USIC – Międzynarodowa Unia Sportowa Kolejarzy

FISAIC – Federacja Stowarzyszeń Artystycznych i Intelektualnych Kolejarzy

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Nie możesz skopiować.