Sprawozdanie zarządu za rok 2010

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA SPORTU,
TURYSTYKI I KULTURY
„KOLEJARZ”

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia
Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”
za 2010 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 93/2011 Zarządu
Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 roku.

Mamy za sobą ubiegły 2010 rok. Był on kolejnym rokiem aktywnej działalności Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej.
Rok 2010 to jednocześnie ósmy rok pracy Zarządu Stowarzyszenia jak również ósmy rok pracy organu kontrolnego Stowarzyszenia jakim jest Komisja Rewizyjna. Tak więc rok ten zgodnie z obowiązującym Statutem był ostatnim, pełnym w II-giej kadencji zarówno Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej.
Niniejsze sprawozdanie przedstawia najważniejsze kwestie z działalności Stowarzyszenia w 2010 roku oraz w zarysie przypomina historię naszego ruchu.
Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „KOLEJARZ” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami). Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa (Al. Jerozolimskie 54, paw. 21, 00–024 Warszawa). Posiada ono osobowość prawną i prowadzi działalność na obszarze całego kraju jak również poza jego granicami.

Do podstawowych celów Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” należą:
1. Promowanie, popularyzacja i organizowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz innych form czynnego wypoczynku i działalności kulturalnej.
2. Uczestnictwo w imprezach międzynarodowych organizacji sportowych, turystycznych i kulturalnych.
3. Reprezentowanie praw i interesów swoich członków oraz udzielanie im pomocy w postaci
wsparcia społecznego i konsultacyjnego.
Powyższe cele są realizowane przez Stowarzyszenie w różnoraki sposób głównie jednak poprzez:
1. Uczestniczenie w szeroko rozbudowanej działalności międzynarodowych organizacji
kolejarzy, takich jak:
• Międzynarodowa Unia Sportowa Kolejarzy – USIC
• Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Turystycznych Kolejarzy – FIATC
• Federacja Stowarzyszeń Artystycznych i Intelektualnych Kolejarzy – FISAIC
2. Czynny udział i współpracę z krajowymi organizacjami o podobnej działalności oraz
związkami zawodowymi.
3. Organizowanie i współorganizowanie różnorodnych form czynnego wypoczynku, sportu,
turystyki i działalności kulturalnej.
4. Integrację załogi ( pracowników różnych spółek Grupy PKP ) , emerytów i rencistów
kolejowych oraz członków ich rodzin, umożliwiając im udział w szerokim spektrum
imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz w stosownych inicjatywach z tego
lub zbliżonego zakresu..
5. Organizowanie sejmików, konferencji, szkoleń, kursów, wystaw i spotkań z działaczami
i innymi osobami o podobnych zainteresowaniach w celu wymiany doświadczeń,
informacji i podnoszenia kwalifikacji.
Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” działa podstawowo przy pomocy swoich członków oraz osób zatrudnionych na rzecz Stowarzyszenia lub osób z nim współpracujących. Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia (są to głównie spółki Grupy PKP ale także Związek Pracodawców Kolejowych czy niektóre organizacje związkowe). Członkowie Ci wspierają Stowarzyszenie głównie finansowo ale także organizacyjnie i rzeczowo.
Zgodnie ze Statutem (Rozdział V – § władzami Stowarzyszenia są:
• Walne Zebranie Członków (Delegatów),
• Zarząd Stowarzyszenia,
• Komisja Rewizyjna

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” ma obecnie wśród Członków Wspierających zarówno spółki kolejowe zrzeszone w Związku Pracodawców Kolejowych jak również niektóre związki zawodowe.
Ponieważ Stowarzyszenie kontynuuje na obszarze kolejowym działalność wielu innych organizacji warto w zarysie przypomnieć sobie historię tej działalności.
Zorganizowana działalność sportowa i turystyczna na kolei sięga roku 1927 kiedy to powstała Federacja Klubów Sportowych „Kolejarz” z upływem lat przekształcona w Federację Kultury Fizycznej „Kolejarz”. W okresie międzywojennym kultura fizyczna związała się organizacyjnie z turystyką i od tego czasu Federacja, wbrew swojej nazwie, zajmowała się zarówno działalnością sportową jak i turystyczną.
Pierwszym administratorem działalności turystycznej był Mieczysław Orłowicz. W latach 50-tych Federacja działała pod egidą jedynego w tamtym okresie Związku Zawodowego Kolejarzy. W roku 1982 Federacja została przekształcona w Radę Główną Kultury Fizycznej „Kolejarz”, która, tak jak wcześniej Federacja, zajmowała się także turystyką.
Jednym z pierwszych i najwybitniejszych działaczy Rady Głównej był Mieczysław Waszak, który w połowie lat 80’tych został Przewodniczącym Prezydium. W tym okresie działalność Rady była finansowana przez Związek Zawodowy Kolejarzy, Departament Socjalny Ministerstwa Komunikacji oraz Dyrekcję Generalną Kolei.
Kiedy w 2001 roku polskie koleje podzieliły się na odrębne spółki, z których każda zaczęła pracować na własne konto działalność sportowa, turystyczna i kulturalna koordynowana przez społecznie działającą Radę Główną Kultury Fizycznej, Turystyki
i Działalności Kulturalnej „KOLEJARZ” straciła dotychczasowe źródła finansowania. W związku z tym niezbędnym stało się znalezienie innych rozwiązań, pozwalających na kontynuowanie dotychczasowej działalności.
W celu podtrzymania wieloletniej tradycji, a także dalszej integracji środowiska kolejarskiego niektórzy działacze Rady Głównej Kultury Fizycznej, Turystyki i Działalności Kulturalnej „KOLEJARZ” postanowili utworzyć Stowarzyszenie, które miało zajmować się między innymi pozyskiwaniem środków finansowych na działalność sportową, turystyczną i kulturalną, np. w oparciu o składki, sponsoring czy działalność gospodarczą.
W dniu 19 listopada 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”. W skład pierwszego Zarządu weszli: Andrzej Krawczyk – Prezes Zarządu, Tadeusz Krajewski – Zastępca Prezesa Zarządu, Jan Grodziski – Członek Zarządu, Władysław Krasuski – Członek Zarządu oraz Andrzej Gajewski – Członek Zarządu.
Od początku działalności Stowarzyszenie skupiło się na podtrzymaniu wieloletniej tradycji organizacji imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych. Dotychczasowe osiągnięcia w tych dziedzinach są znaczące. Zwiększono m.in. liczbę dyscyplin sportowych, w których są przeprowadzane Mistrzostwa Polski Kolejarzy z 18 w 2003 roku do ponad dwudziestu w następnych latach. W mistrzostwach biorą udział kolejarze, ich rodziny oraz emeryci i renciści z niemal wszystkich spółek kolejowych.
W dziedzinie turystyki Stowarzyszenie skupia się na imprezach ogólnopolskich, które odbywają się we wszystkich rejonach kraju i mają różnoraki charakter, od rajdów i zlotów po spływy kajakowe. Stowarzyszenie organizuje imprezy dla wszystkich grup wiekowych i zawodowych, piesze – kwalifikowane, autokarowe i pobytowe, a także szkoleniowe.
Równie dobrze rozwija się nasza działalność w zakresie kultury kolejowej. Współpracując m.in. z Domami Kultury i wspierając ich działalność organizujemy konkursy tańca, prezentacje artystyczne, przeglądy orkiestr kolejowych i występy chórów. W 2005 roku reaktywowano Polską Sekcję Kolejarzy Esperantystów pamiętając o tym, że to właśnie Polska jest ojczyzną esperanto.
Poza działalnością krajową Stowarzyszenie reprezentuje Grupę PKP jak już wyżej wspomniano na arenie międzynarodowej w następujących organizacjach:
• USIC – Międzynarodowa Unia Sportowa Kolejarzy (powstała w 1946 roku, PKP wstąpiło do USIC w 1957 roku) ;
• FISAIC – Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Artystycznych i Intelektualnych Kolejarzy;
• FIATC – Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Turystycznych Kolejarzy.
O istotnym zaangażowaniu Stowarzyszenia także w działalność na obszarze europejskim i światowym świadczy m.in. fakt, że od kilku lat Prezydentem Stałej Komisji Technicznej USIC jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Andrzej Krawczyk.
Niepodważalnym dowodem na skuteczność naszych działań na arenie międzynarodowej jest zajmowanie przez kolejarzy ze spółek zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych w ostatnich latach czołowych miejsc w klasyfikacji generalnej USIC, wyprzedzając często przedstawicieli zarządów kolei chociażby z takich krajów jak Niemcy, Rosja, Francja, Włochy, Wielka Brytania czy Indie.
Nie od dziś wiadomo, że sport, turystyka i kultura spełniają ważną rolę w społeczeństwie. Oprócz funkcji społecznej, ekonomicznej czy ekologicznej ważne z punktu widzenia środowiska kolejarskiego są również funkcje: wychowawcza, zdrowotna i wypoczynkowa.
Współczesny marketing kładzie duży nacisk na kształtowanie i rozwój stosunków międzyludzkich panujących w firmach pomiędzy współpracownikami oraz w kontaktach z klientami. Zadaniowe formy organizacji pracy wymuszają na pracodawcach tworzenie zespołów złożonych ze zgranych, rozumiejących się i cieszących się wzajemnym zaufaniem pracowników.
Jedną z form rozwijania pożądanych relacji w grupach pracowniczych i zamieniania ich w efektywne zespoły jest uczestnictwo w imprezach sportowych, turystycznych i kulturalnych. Rozwijanie przez pracodawców zainteresowań pozazawodowych u pracowników wybitnie wpływa na ich produktywność, a także lojalność, zaangażowanie i identyfikowanie się z firmą.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki Stowarzyszenie konsekwentnie zachęca spółki zrzeszone w Związku Pracodawców Kolejowych do czynnego włączenia się w tą działalność.
A teraz nieco szczegółów dotyczących działalności Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w 2010 roku.
W 2010 roku założony kalendarz Mistrzostw Polski Kolejarzy o Puchar Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych zrealizowano w poniższym zakresie:

Imprezy Sportowe 2010 r.

1. SK01 Biegi Narciarskie –Ustrzyki Dolne 26-27.02 – nie odbyły się z braku śniegu
2. SK02 Piłka Nożna OLD BOY – Wągrowiec 04-07.03 – odbyły się
3. SK03 Narciarstwo Alpejskie – Białka Tatrzańska 05-07.03 – odbyły się
4. SK04 Siatkówka – Iława 11-14.03 – odbyło się
5. SK05 Biegi Przełajowe – Jastarnia 07-08.05 – odbyło się
6. SK06 Badminton – Rogoźno 09-11.04 – odbyło się
7. SK07 Lekkoatletyka – Międzyzdroje 21-23.05 – odbyły się
8. SK08 Żeglarstwo – Wilkasy k/Giżycka 27-30.05 – nie odbyły się – zbyt mała liczba zgłoszeń
9. SK09 Piłka Nożna – Rogoźno Wlkp. 10-13.06 – odbyły się
10. SK10 -11 Strzelectwo Kulowe i Pneumatyczne 20-22.08 – odbyły się
11. SK12 Wędkarstwo Spławikowe – Kanał Szymański/Mikołajki 09-12.09 – odbyły się
12. SK13 Piłka Nożna Old Boy – Wągrowiec 16-19.09 – odbyły się
13. SK14 Wędkarstwo Morskie – Ustka 24-26.09 – odbyły się
14. SK15 Szachy – Spała 24-25.09 – odbyły się
15. SK16 Tenis Stołowy – Iława 08-10.10 – odbyły się
16. SK17 Kręgle Klasyczne – Spała 22-24.10 – odbyły się
17. SK18 Bowling – Warszawa 05.11 – odbyły się
18. SK19 Brydż – Spała 19-21.11 – odbyły się
19. SK20 Halowa Piłka Nożna 03-05.12 – odbyły się
20. US1 Narciarstwo Alpejskie (Włochy) 11-16.01 – odbyły się
21. US2 Tenis Stołowy KiM (Rosja) 22-27.04 – odbyły się
22. US3 Bowling (Belgia-Antwerpia) 02-06.05 – odbyły się
23. US4 Piłka Nożna ELIM. (Dania) 19-26.06 – odbyły się
24. US5 Strzelectwo (Polska-Kraków) 23-27.08 – odbyły się
25. US6 Maraton (Szwajcaria) 12-15.11 – odbyły się
26. Kongres USIC (Polska-Kraków) 10-14.05 – odbył się
27. Posiedzenie STK USIC (Poczdam) 26-28.10 – odbyło się
28. SMU1 Halowa Piłka Nożna (Luxemburg) 06-08.04 – nie odbyło się
29. SMU2 Badminton (Niemcy-Gera) 23-25.04 – odbyły się
30. SMU3 Siatkówka (Niemcy-Monachium) 28-30.05 – odbyły się
31. SMU4 Koszykówka (Luxemburg) 04-06.06 – odbyły się
32. SMU5 Lekkoatletyka (Belgia-Antwerpia) 17-19.09 – odbyły się
33. SMU6 Biegi uliczne (Praha-Bechowice) 25-27.09 – odbyły się

W zakresie działalności turystycznej w 2010 roku zrealizowano plany w poniższy sposób:

Imprezy Turystyczne 2010 r.

1. 12-14.03 TK04 Ogólnopolski zimowy rajd do Kobylnicy – odbył się
2. 25-28.03 TK05 Marcowe Koty – odbyły się
3. 22-25.04 TK06 Wiosna na Groniach – odbyła się
4. 20-23.05 TK07 Wiosna nad Bugiem – odbyła się
5. 27-30.05 TK09 Szlakiem Orlich Gniazd – odbył się
6. 10-13.06 TK10 Żeglarskie Spotkania – odbyły się
7. 11-13.06 TK11 Szlakiem Zamków i Grodów – odbył się
8. 26.06-02.07 TK14 Bosmańskie Lato – odbyło się
9. 31.07-07.08 TK17 Uroki Bieszczadów – odbył się
10. 31.08-05.09 TK 18 Rajd Górski Minasiewicza – odbył się
11. 17-19.09 TK08 Kolejarski Azymut – odbył się
12. 16-19.09 TK20 Pod wesołym plecakiem – odbył się
13. 16-19.09 TK21 Jesienne pożegnanie – odbył się
14. 02-03.10 TK24 Szlakiem Historii Kolei – odbył się
15. 29.09-02.10 TK25 Złoty kompas + INO za 2009 – odbyło się
16. 30.09-03.10 TK27 Wiesiady Starzyków + Złota Jesień w Beskidach – odbyły się
17. 11-14.11 TK26 Sejmik MR SKSTiK „Kolejarz” + Rajd Górski – odbył się
18. 13-14.11 TK28 Spadający Liść – odbył się
19. 17-20.06 KONGRES FIATC (Finlandia-Helsinki) – odbył się

W zakresie działalności kulturalnej w 2010 roku założenia planu zrealizowano w poniższy sposób:

Działalność kulturalna w 2010 roku.

1. 08 – 15 maja Kongres Kolejarzy Esperantystów w Sofii (Bułgaria) – odbył się
2. 21 – 22 maja – 65 lecie Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim – odbyło się
3. 09 – 13 czerwca – Międzynarodowy Festiwal Chórów Kolejowych – Kolonia (Niemcy) – odbył się
4. 22 – 27 sierpnia – Plener w Krakowie i Zakopanem Grupy Malarskiej Malachit przy Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim – odbył się
5. 24 – 26 września FISAIC Festiwal Fotografii w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim– odbył się
6. 30 września – 03 października – VII Ogólnopolskie Prezentacje Artystów Kolejarzy w Krakowie – odbyły się
7. 07 – 11 października – Kongres FISAIC w Baile Herculane (Rumunia) – odbył się

Ponadto w ubiegłym roku Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło:

• Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” – w trakcie 47 Narady Programowo Szkoleniowej Działaczy Sportu Pracowniczego, Turystyki i Kultury Kolejarzy, która odbyła się w Spale w dniach 28 –30 maja 2010 roku. Uczestników Narady w dniu 29 maja zaszczycił swoją obecnością Minister Infrastruktury – Pan Cezary Grabarczyk oraz Starosta Powiatu Tomaszowskiego – Pan Piotr Kagankiewicz.
• W dniach 24 – 26 września 2010 roku w Domu Kultury Kolejarza w Poznaniu odbyły się 24 Artystyczne Konfrontacje Esperanckie. Jest to impreza coroczna z długą tradycją, która po raz pierwszy odbyła się w Domu Kultury Kolejarza.

Należy podkreślić, że w 2010 roku Stowarzyszenie było organizatorem dwóch dużych międzynarodowych imprez USIC. W maju byliśmy organizatorami Kongresu USIC w Krakowie natomiast w sierpniu również w Krakowie przeprowadziliśmy Mistrzostwa USIC w Strzelectwie Sportowym Kobiet i Mężczyzn. Oba przedsięwzięcia były pod patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Juliusza Engelhardta.
Należy również podkreślić, że w trakcie Kongresu FISAIC w Rumunii
Polska otrzymała, przyznaną w 2009 roku, na Prezydium w Predeal statuetkę Venus de Arles, która jest specjalnym wyróżnieniem za ilość i jakość organizowanych imprez w ramach FISAIC.
W roku 2011 zgodnie z § 11 ust 11 Statutu Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” kończy się czteroletnia kadencja Zarządu Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia drugiej kadencji w obecnym n/w składzie powołano w wyniku wyborów, które odbyły się w dniu 14 kwietnia 2007 roku w trakcie Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w Spale.

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia:
Andrzej Krawczyk – Prezes Zarządu
Jerzy Szarmach – Zastępca Prezesa Zarządu
Jan Grodziski – Członek Zarządu
Marek Pawlak – Członek Zarządu
Ogółem od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” II-giej kadencji odbył siedem formalnych posiedzeń:
1. 08 stycznia 2010 roku w Warszawie
2. 30 marca 2010 roku w Warszawie
3. 29 kwietnia 2010 roku w Warszawie
4. 28 maja 2010 roku w Spale
5. 29 czerwca 2010 roku w Warszawie
6. 22 września 2010 roku w Warszawie
7. 08 grudnia 2010 roku w Warszawie
na których podjęto łącznie dwadzieścia uchwał (od nr 65/2010 do nr 84/2010), które są przechowywane w aktualnej siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 54 paw. 21.

Wykaz Uchwał Zarządu SKSTiK „Kolejarz” podjętych w 2010 roku:

1. Uchwała nr 65/2010 z 08.01.2010 r. – przyjęcie programu działania na 2010 rok.
2. Uchwała nr 66/2010 z 08.01.2010 r. – przyjęcie planu finansowego na 2010 rok.
3. Uchwała nr 67/2010 z 08.01.2010 r. – dofin. dział. sportowej – I kw. 2010 rok.
4. Uchwała nr 68/2010 z 08.01.2010 r. – dofin. dział. turystycznej – I kw. 2010 rok.
5. Uchwała nr 69/2010 z 08.01.2010 r. – dofin. dział. kulturalnej – I kw. 2010 rok.
6. Uchwała nr 70/2010 z 30.03.2010 r. – dofin. dział. sportowej – II kw. 2010 rok.
7. Uchwała nr 71/2010 z 30.03.2010 r. – dofin. dział. turystycznej – II kw. 2010 rok.
8. Uchwała nr 72/2010 z 30.03.2010 r. – dofin. dział. kulturalnej – II kw. 2010 rok.
9. Uchwała nr 73/2010 z 29.04.2010 r. – spraw. z działalności Zarządu za 2009 rok.
10. Uchwała nr 74/2010 z 29.04.2010 r. – spraw. finansowe SKSTiK „K” za 2009 rok.
11. Uchwała nr 75/2010 z 29.04.2010 r. – zwołanie W Z Czł. Stow. Na 29.05.2010 rok.
12. Uchwała nr 76/2010 z 29.04.2010 r. – przyjęcie porządku obrad W Z Człon. Stow.
13. Uchwała nr 77/2010 z 29.04.2010 r. – dofinansowanie 47 Narady Szkol. – Program.
14. Uchwała nr 78/2010 z 28.05.2010 r. – przyjęcie, skreślenie Członków Stowarzyszenia.
15. Uchwała nr 79/2010 z 29.06.2010 r. – dofin. dział. sportowej – III kw. 2010 rok.
16. Uchwała nr 80/2010 z 29.06.2010 r. – dofin. dział. turystycznej – III kw. 2010 rok.
17. Uchwała nr 81/2010 z 29.06.2010 r. – dofin. dział. kulturalnej – III kw. 2010 rok.
18. Uchwała nr 82/2010 z 22.09.2010 r. – dofin. dział. sportowej – IV kw. 2010 rok.
19. Uchwała nr 83/2010 z 22.09.2010 r. – dofin. dział. turystycznej – IV kw. 2010 rok.
20. Uchwała nr 84/2010 z 22.09.2010 r. – dofin. dział. kulturalnej – IV kw. 2010 rok.

Podjęte uchwały dotyczyły podstawowo całokształtu działalności Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”, w tym także dofinansowania różnorodnych zawodów i imprez z zakresu sportu, turystyki i kultury.
W 2010 roku sytuacja finansowa Stowarzyszenia była poprawna a w porównaniu do 2009 roku wzrosły o kilkaset tysięcy zarówno przychody jak i koszty, wynik finansowy zaś pozostał na dodatnim poziomie.
Szczegółowa informacja znajduje się w sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenia za rok obrotowy 2010, sporządzonym przez Kancelarię Doradztwa Prawno – Podatkowego w Warszawie przy ulicy Łuckiej 16 a , lokal nr 1.
W zeznaniu (stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2010 (CIT- złożonym w dniu 30 marca 2011 roku w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście przy ulicy Lindleya 14 przychody wyniosły – 1 828 791,75 złotych, koszty wyniosły – 1 782 751,15 złotych a wykazany dochód to 46 040,60 złotych.

Zarząd Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”

Prezes Zarządu – Andrzej Krawczyk
Zastępca Prezesa Zarządu – Jerzy Szarmach
Członek Zarządu – Jan Grodziski
Członek Zarządu – Marek Pawlak

Nie możesz skopiować.