RAMOWY REGULAMIN MISTRZOSTW  POLSKI  KOLEJARZY O    PUCHAR STOWARZYSZENIA

RAMOWY REGULAMIN MISTRZOSTW  POLSKI  KOLEJARZY O    PUCHAR

STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA SPORTU, TURYSTYKI I KULTURY  „KOLEJARZ”

 Do pobrania: Regulamin Mistrzostw Polski o Puchar Stowarzyszenia

                                                 I.CEL  MISTRZOSTW.

1 Integracja środowiska kolejowego pracowników zatrudnionych w spółkach   PKP oraz z firmach i instytucjach branży kolejowej, których podstawową działalnością jest działalność produkcyjna lub świadczenie usług na rzecz transportu kolejowego, których siedziby lub przedstawicielstwo jest zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Popularyzacja kultury fizycznej i sportu pracowniczego.

3.Wyłonienie Mistrzów Polski Kolejarzy w kategoriach indywidualnych i drużynowych w poszczególnych dyscyplinach.

 1. Wyłonienie najlepszych 10-ciu sportowców oraz zakładów pracy w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski Kolejarzy w cyklu całorocznym.

 

 1. KIEROWNICTWO  I  ORGANIZATORZY.

1.Kierownictwo ogólne nad Mistrzostwami Polski Kolejarzy sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „KOLEJARZ”, zwanego dalej Stowarzyszeniem poprzez swój organ wykonawczy jakim jest Komisja Sportu.

2.Komisja Sportu na podstawie Kalendarza Imprez Sportowych zleca bezpośrednim organizatorom przeprowadzenie całościowe Mistrzostw Polski Kolejarzy lub fazy eliminacyjnej w danej dyscyplinie.

3.Bezpośrednimi organizatorami Mistrzostw Polski Kolejarzy w poszczególnych dyscyplinach mogą być:

a/ członkowie Stowarzyszenia wyznaczeni przez Komisję Sportu,

b/ organizacje kultury fizycznej i turystyki,

c/ inne organizacje, które na wniosek Komisji Sportu uzyskają akceptację Zarządu Stowarzyszenia.

4.Prowadzący działalność w dziedzinie rekreacji ruchowej, o której mowa w pkt.1, zwany dalej „prowadzącym działalność”, jest zobowiązany do:

a/ opracowania szczegółowego programu rozgrywek, uwzględniającego Regulaminy Techniczne poszczególnych dyscyplin sportowych oraz zapoznania z nim uczestników  zawodów,

b/ wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przebieg zawodów, posiadającej kwalifikacje, o których mowa w art.44 ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej, zwanej dalej „ustawą”.

c/zapewnienia uczestnikom zawodów warunków bezpieczeństwa oraz warunków sanitarno-higienicznych określonych odrębnymi przepisami,

d/zapewnienia uczestnikom zawodów bazy rekreacyjno-sportowej odpowiedniej do formy organizowanych zawodów,

e/dopuszczenia do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zawodach lub osób, które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy według wzoru w załączniku nr4.

 

III. TERMIN  I  MIEJSCE.

1.Terminy i miejsce rozgrywania Mistrzostw Polski Kolejarzy w poszczególnych dyscyplinach sportowych określa Kalendarz Imprez Sportowych opracowany przez Komisję Sportu i zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia, obowiązujący na dany rok kalendarzowy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zmianę terminu po uprzednim uzgodnieniu z Komisją Sportu.

2.Komunikaty organizacyjne poszczególnych dyscyplin określają szczegóły odnośnie przeprowadzenia Mistrzostw Polski Kolejarzy. Wzór Komunikatu jest przedstawiony w załączniku nr.1.

3.W przypadku Mistrzostw Polski Kolejarzy w kategoriach drużynowych jak np. piłka nożna, w których może wystąpić duża liczba zgłoszeń mogą być przeprowadzone gry eliminacyjne.

 

 1. UCZESTNISTWO.

W Mistrzostwach Polski Kolejarzy prawo startu mają:

1.Pracownicy, emeryci, renciści i członkowie ich rodzin w tym dzieci uczące się do 26 lat posiadający ważne dokumenty:

a/ imienna lista uczestników potwierdzona przez uprawnionego przedstawiciela zakładu pracy zgłaszającego drużynę,

b/ jeden z dokumentów stwierdzających tożsamość uczestnika /dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy/ reprezentujący zakłady pracy, o których mowa w pkt.I.1,

c/ dopuszcza się udział osób spoza zakładów związanych z kolejnictwem wprowadzając tym samym otwartość Mistrzostw.

2.Zgłoszenie drużyny danego zakładu pracy powinno zawierać oprócz zgłoszenia wypełnionego według wzoru określonego w załączniku nr2 także listy uczestników według wzoru określonego w załączniku nr3.

3.Bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów kierownik ekipy lub w przypadku indywidualnego uczestnictwa-zawodnik zgłaszający chęć czynnego uczestnictwa w mistrzostwach przekazuje dokumenty głównemu organizatorowi. Wzór oświadczenia jest przedstawiony w załączniku nr 4.

4.Zakład pracy w przypadku drużynowych Mistrzostw Polski Kolejarzy może zgłosić tylko jedną drużynę za wyjątkiem takich dyscyplin jak: wędkarstwo morskie, wędkarstwo spławikowe i żeglarstwo.

5.W Mistrzostwach prawo udziału mają zakłady pracy i osoby zgłaszające się indywidualnie /spoza zakładów związanych z kolejnictwem /, które spełniły wymogi regulaminowe:

a/ dokonały zgłoszenia w terminie na załączonym wzorze druku zgłoszenia,

b/ dokonały przelewem na konto Stowarzyszenia przed terminem zawodów lub gotówką w dniu rozpoczęcia zawodów w miejscu ich organizacji, opłaty wpisowego określonego w Komunikacie organizacyjnym, którym mowa w pkt.VI ppkt.2,

c/ w druku zgłoszenia określiły zasady opłaty wpisowego w przypadku gdy nie będzie zrealizowane zgodnie z pkt. b..

 

 1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW.

1.Weryfikacji zawodników na podstawie dokumentów dokonuje oficjalny przedstawiciel Komisji Sportu – Delegat Techniczny.

 1. Delegatów Technicznych na poszczególne Mistrzostwa Polski Kolejarzy wyznacza Komisja Sportu. Komisja Sportu wyznacza w kalendarzu imprez sportowych minimum dwóch delegatów technicznych na każde mistrzostwa a w przypadku mistrzostw w strzelectwie i lekkiej atletyce – trzech delegatów technicznych. Wyznaczeni delegaci techniczni potwierdzają swój udział w mistrzostwach organizatorowi na 7 dni przed ich rozpoczęciem. W przypadku niemożności uczestniczenia wyznaczonych delegatów technicznych w mistrzostwach zgłaszają ten fakt przewodniczącemu Komisji Sportu, który wyznacza zastępstwo.
 2. Delegat Techniczny dokonuje weryfikacji na podstawie listy zgłoszeń potwierdzonej przez kierownika zakładu pracy lub osobę przez niego upoważnioną.
 3. Każdy uczestnik Mistrzostw Polski Kolejarzy musi posiadać przy sobie jeden z dokumentów tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia jak:

– dowód osobisty,

– paszport,

– legitymacja szkolna lub studencka,

– książeczka wojskowa,

– prawo jazdy itp.

 1. W celu usprawnienia weryfikacji należy dostarczyć w wyznaczonym czasie określonym w Komunikacie organizacyjnym zgłoszenie i listę uczestników do Sekretariatu Mistrzostw Polski.
 2. Nie posiadanie i nie dostarczenie w wyznaczonym czasie dokumentów do weryfikacji powoduje, że dany zawodnik jest nie uprawniony do udziału w Mistrzostwach Polski.
 3. Delegat Techniczny po dokonanej weryfikacji zezwala Sędziemu Głównemu na rozpoczęcie Mistrzostw.
 4. W przypadku podejrzeń o niezgodność danej osoby ze zgłoszeniem, kierownik danej drużyny ma obowiązek okazać ponownie delegatowi technicznemu dokumenty w celu dokonania konfrontacji na podstawie zgłoszonego protestu. Zgłoszenie o dokonanie konfrontacji należy złożyć na piśmie delegatowi technicznemu w ciągu 15min. od zakończenia danej konkurencji.
 5. W przypadku nie okazania wymaganych dokumentów w wyznaczonym czasie lub stwierdzenia faktu udziału w Mistrzostwach zawodników nieuprawnionych każdorazowo powoduje to rozpatrzenie tej sytuacji przez Komisję Odwoławczą a zawodnik może zostać ukarany dyskwalifikacją.
 6. Delegat Techniczny przewodniczy Komisji Odwoławczej Mistrzostw Polski Kolejarzy oraz dokonuje oficjalnego otwarcia i zamknięcia Mistrzostw.

 

 1. ZGŁOSZENIA.

1.Termin zgłoszeń do udziału w Mistrzostwach Polski Kolejarzy określa Komunikat organizacyjny opracowany przez bezpośrednich organizatorów w uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji Sportu.

 1. Bezpośredni organizator najpóźniej na 45 dni przed terminem rozpoczęcia Mistrzostw Polski Kolejarzy zobowiązany jest przesłać Komunikat organizacyjny według wzoru w załączniku nr 1 do Sekretariatu Stowarzyszenia na adres: stow@kolejarz.org a Sekretariat Stowarzyszenia, najpóźniej na 42 dni przed terminem rozpoczęcia mistrzostw przesyła zainteresowanym zakładom pracy ten Komunikat drogą e-mailową.
 2. Zakłady pracy przesyłają pisemne zgłoszenia udziału wraz z imiennym wykazem uczestników według wzoru zawartym w załączniku nr 2 w terminie wskazanym w Komunikacie organizacyjnym. W przypadku braku imiennej listy ekipy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 3. Obowiązkiem zakładu zgłaszającego ekipę /indywidualnego uczestnika/ do udziału w mistrzostwach jest ubezpieczenie uczestników/a na czas dojazdów, rozgrywek i powrotów do miejsc zamieszkania. Kierownik ekipy /indywidualny uczestnik/ ma obowiązek przedstawienia bezpośredniemu organizatorowi kserokopii polisy ubezpieczeniowej.

 

VII. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA MISTRZOSTW.

1.Sposób przeprowadzenia Mistrzostw Polski Kolejarzy regulują odrębne regulaminy poszczególnych dyscyplin stanowiące załączniki do ramowego Regulaminu Mistrzostw Polski Kolejarzy.

 1. Mistrzostwa Polski Kolejarzy należy przeprowadzać w oparciu o:

– Ramowy Regulamin Mistrzostw Polski Kolejarzy,

– Regulamin  Mistrzostw Polski Kolejarzy w poszczególnych dyscyplinach,

– Przepisy i Regulaminy Polskich Związków Sportowych,

– Komunikat Techniczny Mistrzostw Polski Kolejarzy.

 1. Zwycięskie zakłady pracy i zawodnicy z poprzednich mistrzostw mogą być rozstawione w dyscyplinach gdzie jest to możliwe.

 

VIII. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA MISTRZOSTW POLSKI KOLEJARZY.

1.Za udział w każdych Mistrzostwach Polski Kolejarzy zgłoszony zakład pracy otrzymuje do klasyfikacji

generalnej danych Mistrzostw Polski 10pkt.

 1. We wszystkich Mistrzostwach Polski Kolejarzy, a dotyczy to również kategorii wiekowych i konkurencji obowiązuje jednolita punktacja za zajęcie miejsca 1 – 20 według tabeli poniżej:

 

 

  Miejsce

    Liczba

punktów

 

   Miejsce

    Liczba

punktów

 

Miejsce

    Liczba

punktów

 

Miejsce

   Liczba

punktów

    1      25      6      15     11     10      16      5
    2      22      7      14     12      9      17      4
    3      19      8      13     13      8      18      3
    4      17      9      12     14      7      19      2
    5      16    10      11     15      6      20      1

               

 1. Do klasyfikacji generalnej Mistrzostwa Polski Kolejarzy w danej dyscyplinie zalicza się łączną sumę punktów za zajęcie miejsc 1 – 20 w kategoriach i konkurencjach.
 2. Po podsumowaniu punktów w danej dyscyplinie i ustaleniu miejsc do punktacji generalnej Mistrzostw Polski Kolejarzy stosuje się punktację za zajęcie miejsc 1 – 20. Zakłady pracy otrzymują punkty według tabeli poniżej:

 

 

Miejsce

   Liczba

punktów

 

Miejsce

    Liczba

punktów

 

Miejsce

   Liczba

punktów

 

   Miejsce

  Liczba

punktów

     1     35       6      25     11     20     16    15
     2     32       7      24     12     19     17    14
     3     29       8      23     13     18     18    13
     4     27       9      22     14     17     19    12
     5     26     10      21     15     16     20    11

 

W przypadku dyscyplin, w których można zgłosić więcej niż jedną drużynę z danego zakładu pracy, do klasyfikacji generalnej zalicza się punkty drużyny wyżej sklasyfikowanej.

5.Zakłady pracy, które w klasyfikacji generalnej poszczególnych dyscyplin zajmą miejsca 21 i dalsze otrzymują tylko 10pkt. za udział.

6.O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski Kolejarzy decyduje większa ilość zdobytych punktów, a w przypadku równej ilości większa ilość zajętych wyższych miejsc w poszczególnych Mistrzostwach Polski Kolejarzy tak w konkurencjach i kategoriach wiekowych.

7.Do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski Kolejarzy uwzględniającą rywalizacje pomiędzy spółkami zalicza się sumę trzech najlepszych zakładów pracy reprezentujących daną spółkę.

 1. W Mistrzostwach Polski Kolejarzy prowadzone będą następujące klasyfikacje:

– klasyfikacja generalna, która uwzględnia tylko zakłady pracy, które chociaż jeden raz w klasyfikacji generalnej poszczególnych Mistrzostw Polski Kolejarzy zajęły miejsca od 1 – 20,

– klasyfikacja za udział – w tej klasyfikacji będą uwzględnione zakłady pracy, które nigdy w klasyfikacji generalnej poszczególnych dyscyplin nie zajęły nigdy miejsca od 1 – 20, a otrzymały punkty tylko za udział.

 1. W ramach realizacji kalendarza Mistrzostw Polski Kolejarzy wprowadzone zostało współzawodnictwo na 10 – ciu najlepszych sportowców roku w kategorii kobiet i mężczyzn.

10.Punktacja zamieszczona poniżej obowiązywać będzie w przypadku dyscyplin indywidualnych, grach podwójnych jak również drużynowych. W przypadku dyscyplin drużynowych np. piłki nożnej zaliczane będą punkty dla każdego zawodnika zgodnie z zajętym miejscem przez drużynę. Natomiast w przypadku dyscyplin indywidualnych, w których występują kategorie nie wliczane będą punkty za miejsce drużynowe.

 

 

   Miejsce

   Liczba

punktów

 

Miejsce

   Liczba

punktów

     1     12      6     5
     2     10      7     4
     3      8      8     3
     4      7      9     2
     5      6     10     1

 

 1. Tabela współzawodnictwa prowadzona będzie na bieżąco i podawana do ogólnej wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia kolejarz.org.

 

 1. ZASADY FINANSOWANIA I ROZLICZANIA IMPREZ SPORTOWYCH.

1.Koszty organizacyjne Mistrzostw Polski Kolejarzy, w tym również wyżywienia i noclegów pokrywane są z wpisowego od uczestników oraz ze środków pozyskanych przez organizatora.

 1. Bezpośredni organizator Mistrzostw Polski Kolejarzy najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem mistrzostw przedstawi do Sekretariatu Zarządu Stowarzyszenia preliminarz wydatków w celu akceptacji przez przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Główny organizator, któremu decyzją Komisji Sportu powierzono organizację danych mistrzostw ustala wysokość wpisowego, która musi być zaakceptowana przez Komisję Sportu. Wielkość wpisowego jest określana na etapie tworzenia kalendarza imprez sportowych na dany rok.. Wyjątkowo zmiany wielkości wpisowego mogą być dokonywane na udokumentowany wniosek Głównego Organizatora przedstawiony przewodniczącemu Komisji Sportu i zaakceptowany przez Zarząd Stowarzyszenia. Wysokość wpisowego może być zróżnicowana ze względu na przynależność danej spółki w charakterze członka wspierającego Stowarzyszenie skąd zgłaszana jest drużyna lub uczestnik.
 3. Bezpośredni organizator w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy prześle do Sekretariatu Zarządu Stowarzyszenia całkowite rozliczenie finansowe z imprezy.
 4. Głównemu Organizatorowi na pokrycie kosztów przygotowania organizacji mistrzostw może być przyznana zaliczka w formie gotówki po przedstawieniu preliminarz finansowego, która podlega w rozliczeniu końcowym.

 

 1. KOMISJA SĘDZIOWSKA I ODWOŁAWCZA.

1.Obsadę sędziowską Mistrzostw Polski Kolejarzy na wniosek bezpośredniego organizatora wyznacza dla danej dyscypliny sportowej Okręgowy Związek Sportowy.

 1. W Mistrzostwach Polski Kolejarzy w badmintonie i tenisie stołowym dopuszcza się wykonywanie czynności sędziego przez zawodników-uczestników tych mistrzostw.
 2. Sędzia Główny odpowiedzialny jest za właściwe przeprowadzenie Mistrzostw Polski Kolejarzy, a po ich zakończeniu sporządzeniu protokołu końcowego.
 3. Na każdych Mistrzostwach Polski Kolejarzy powoływana będzie Komisja Odwoławcza w składzie:

– delegat techniczny,

– sędzia główny,

– przedstawiciel organizatora,

– dwóch przedstawicieli drużyn uczestniczących w mistrzostwach.

 1. Protesty w formie  pisemnej  należy  składać  od  przedstawiciela  Komisji  Odwoławczej  najpóźniej

15 minut od zakończenia danej konkurencji czy dyscypliny.

 

 1. NAGRODY.

1.Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkurencjach indywidualnych i drużynowych zawodnicy otrzymują medale i dyplomy.

 1. Za zajęcie miejsc 1 – 6 w poszczególnych Mistrzostwach Polski Kolejarzy w klasyfikacji drużynowej zakłady pracy otrzymują puchary i dyplomy.
 2. zakłady pracy, które w klasyfikacji Generalnej Mistrzostw Polski Kolejarzy o Puchar Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „KOLEJARZ” zajmą miejsca od 1 – 10 otrzymują okolicznościowe puchary.
 3. Trzy najlepsze zakłady pracy z każdych Mistrzostw Polski Kolejarzy, a wchodzące w skład danych spółek będą punktowały do klasyfikacji generalnej na rzecz spółki.
 4. 10-ciu najlepszych sportowców roku w kategorii kobiet i mężczyzn wyróżniani będą w formie statuetki lub pucharu oraz nagrodą rzeczową.
 5. Wyróżnianie najlepszych 10-ciu sportowców roku w kategorii kobiet i mężczyzn, zakładów pracy oraz spółek będzie odbywać się w trakcie corocznej Narady Szkoleniowo – Programowej Stowarzyszenia.

 

XII. SPRAWOZDAWCZOŚĆ.

1.Sprawozdanie, według wzoru określonego w załączniku nr 5 wypełnia delegat techniczny, które wraz z komunikatem końcowym mistrzostw /wynikami/ przesyła do Sekretariatu Stowarzyszenia, Komisji Sportu i organizatorowi imprezy.

 1. Wskazane jest aby komunikaty końcowe mistrzostw /wyniki/ kierownicy ekip otrzymywali tuż po zakończeniu zawodów.
 2. Komisja sportu umieszcza na stronie internetowej treść komunikatu końcowego z Mistrzostw Polski Kolejarzy.

 

XIII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.

1.Organizator zabezpiecza obsługę medyczną jeśli charakter danej imprezy tego wymaga.

 1. Sprawy dotyczące powoływania reprezentacji Polski na Mistrzostwa Unii sportowej Kolejarzy USIC stanowi odrębny regulamin.
 2. Mistrzostwa Polski Kolejarzy w danej dyscyplinie i konkurencji są zaliczane do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski Kolejarzy.
 3. W przypadku emerytów, rencistów i członków ich rodzin mogą oni reprezentować ten zakład pracy, który pokryje ich koszty uczestnictwa.
 4. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Komisji Sportu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 01. 2017 roku.