Obowiązek Informacyjny RODO dla członków Stowarzyszenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanym dalej RODO, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest STOWARZYSZENIE Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” zwanym dalej Stowarzyszeniem z siedzibą w 00 – 378 Warszawa, ul. Stefana Jaracza 2.
 • Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia wykazu członków Stowarzyszenia
 • Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do wpisania na listę członków Stowarzyszenia.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze .
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy szczególne stanowią.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres bycia członkiem Stowarzyszenia.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Nie możesz skopiować.