Komunikat Zarządu 2/2019

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 15 kwietnia 2019 została podjęta Uchwała nr 8/IV/2019 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 do której załącznikami są Sprawozdania Komisji Statutowych Stowarzyszenia: Sportu, Turystyki i Kultury.

Natomiast na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 30 marca 2019 została podjęta Uchwała nr 6/IV/2019 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za rok 2018 na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans oraz rachunek zysków i strat.

W ramach przygotowań do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia załącznikami do komunikatu są wszystkie dokumenty o których mowa w podanych wyżej uchwałach zarządu.

Zarząd zwraca się z apelem do wszystkich członków stowarzyszenia o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

Zarząd jednocześnie przypomina, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, dopuszczalnym okresem za jaki można mieć nieopłaconą składkę członkowską, jest jeden rok kalendarzowy. Tak więc w Walnym Zebraniu Członków na warunkach podanych w komunikacie nr 1/2019 mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia, którzy mają opłaconą składkę członkowską za rok 2017 lub lata następne.

Wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy spełniają ten warunek i zamierzają wziąć udział w Walnym Zebraniu, prosimy o zgłoszeniu udziału do sekretariatu Stowarzyszenia, telefonicznie lub mailem, w terminie do 31 maja 2019.

Kolejny komunikat zarządu dotyczący przebiegu i dokumentów Walnego Zebrania zostanie umieszczony na stronie Stowarzyszenia w terminie do 20 maja 2019.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Nie możesz skopiować.