Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 2019

W dniu 08 czerwca 2019 roku w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Członków SKSTiK „Kolejarz”.

Prezes SKSTiK Kolejarz Ryszard Masłowski otwierając Walne Zgromadzenie Członków SKSTiK Kolejarz powitał wszystkich członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości ( przedstawicieli członków wspierających i przedstawicieli związków zawodowych).

Prezes zaproponował Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia i Regulamin Walnego Zebrania Członków SKSTiK Kolejarz.

Prezes SKSTiK Kolejarz przedstawił sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia
za rok 2018, które zostało przyjęte jednogłośnie Uchwałą Nr 1/2019 ( 37 za ).

W następnej kolejności Prezes SKSTiK Kolejarz przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018, które również zostało przyjęte jednogłośnie Uchwałą
nr 2/2019. (37)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które zatwierdzono również jednogłośnie Uchwałą nr 3/2019. (39)

Prezes SKSTiK Kolejarz Ryszard Masłowski zapoznał członków z planem działania Stowarzyszenia na 2019 rok, po czym odbyło się głosowanie za przyjęciem lub odrzuceniem dokumentu. Członkowie WZCzł. jednogłośnie przyjęli Plan działania SKSTiK Kolejarz.

Prezes SKSTiK Kolejarz Ryszard Masłowski przedstawił  plan finansowy Stowarzyszenia na 2019 rok, po czym odbyło się głosowanie za przyjęciem lub odrzuceniem dokumentu. Członkowie WZCzł. jednogłośnie przyjęli plan finansowy SKSTiK Kolejarz na rok 2019.

Po długim i trudnym głosowaniu zostały wybrane władze stowarzyszenie,  w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa iCzłonków Zarządu Stowarzyszenia oraz wybrano skład Komisji Rewizyjnej.

W skład Zarządu weszli:

Prezes Zarządu – Ryszard Masłowski

Zastępca Prezesa Zarządu – Paweł Szóstak

Członkowie Zarządu :

Bartniczak Stanisław

Bielat Irena

Frańczuk Ryszard

Wolski Stanisław

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

    Błeszyński Marek,

    Bosak Tomasz,

    Buraczek Elżbieta

 

Nie możesz skopiować.