Statut

Załącznik do Uchwały Zarządu

nr 20/IV/2018 z dnia 17.07.2018

 

STATUT

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”

(tekst ujednolicony)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” – zwane dalej Stowarzyszeniem – działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
 2. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec poglądów osobistych jego członków oraz osób korzystających z jego działalności.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 §3

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. promowanie, popularyzacja i organizowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz innych form czynnego wypoczynku i działalności kulturalnej,
  2. uczestnictwo w imprezach międzynarodowych organizacji sportowych, turystycznych i kulturalnych,
  3. reprezentowanie praw i interesów swoich członków oraz udzielanie im pomocy w postaci wsparcia społecznego i konsultacyjnego,
  4. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  5. realizacja zadań z zakresu polityki społecznej, oświaty, rekreacji i zdrowego wypoczynku,
  6. współpraca z gminami i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1. organizowanie i współorganizowanie form czynnego wypoczynku, sportu, turystyki i działalności kulturalnej,
  2. czynny udział i współpracę z różnymi krajowymi organizacjami o podobnej działalności oraz związkami zawodowymi,
  3. integrację pracowników, rencistów i emerytów związanych zawodowo ze świadczeniem usług lub działalnością produkcyjną na rzecz transportu kolejowego oraz członków ich rodzin, umożliwiając im udział w imprezach sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz wspieranie podejmowanych inicjatyw w tym zakresie,
  4. uczestnictwo w programach międzynarodowych organizacji, takich jak:
   – Międzynarodowej Unii Sportowej Kolejarzy – USIC,
   – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Turystycznych Kolejarzy – FIATC,
   – Federacji Stowarzyszeń Artystycznych i Intelektualnych Kolejarzy – FISAIC
   oraz innych, w formie członkostwa, współpracy, bądź czynnego udziału,
  5. organizowanie konferencji, sejmików, wystaw i spotkań z działaczami, ekspertami i znanymi osobami,
  6. organizowanie szkoleń i kursów dla działaczy Stowarzyszenia, w celu wymiany doświadczeń, informacji i podnoszenia ich kwalifikacji,
  7. prowadzenie działalności gospodarczej, na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

Rozdział III

Stowarzyszenie

§4

 1. Stowarzyszenie opiera swą podstawową działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może:
  1. stowarzyszać się z innymi podmiotami w celu realizacji zamierzeń statutowych, w granicach obowiązującego prawa,
  2. prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód ma służyć realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  3. tworzyć inne podmioty i organizacje w granicach przewidzianych prawem.
 3. Stowarzyszenie może:
  1. używać wyróżniającego go znaku graficznego, który wraz z nazwą jest chroniony prawnie,
  2. ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym – zasłużonym dla samego Stowarzyszenia lub realizującym jego cele.
 4. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, których wzór określi Zarząd.

Rozdział IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§5

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie zrzesza:
  1. Członków Zwyczajnych,
  2. Członków Wspierających,
  3. Członków Honorowych
 4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych, nieskazitelnego charakteru, zarówno obywatel Polski, jak i cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania.
 5. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która regularnie i zgodnie ze złożoną deklaracją wspiera działalność Stowarzyszenia finansowo lub rzeczowo.
 6. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalności na rzecz idei rozwoju i upowszechniania sportu, turystyki i działalności kulturalnej.

§6

 1. Członek Zwyczajny ma prawo:
  1. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
  3. brać udział w Walnym Zebraniu,
  4. wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
  5. uzyskiwać wszelkie informacje na temat działalności Stowarzyszenia,
  6. korzystać z zaplecza organizacyjnego, konsultacyjnego oraz innej pomocy Stowarzyszenia,
  7. występować z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia,
  8. odwoływać się od uchwał i orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,
  9. uczestniczyć na ulgowych zasadach określonych przez Zarząd w imprezach sportowych, turystycznych i kulturalnych organizowanych przy udziale Stowarzyszenia.
 2. Członek Zwyczajny ma obowiązek:
  1. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
  2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. brać udział w pracach Stowarzyszenia,
  4. regularnie płacić składki członkowskie.
 3. Członek Wspierający oraz Honorowy ma prawo:
  1. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu lecz z głosem doradczym,
  2. korzystać z zaplecza organizacyjnego, konsultacyjnego oraz innej pomocy Stowarzyszenia,
  3. odwołania się od orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,

§7

 1. Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków należy do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o przyjęciach członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd takiej uchwały.
 3. Członkostwo ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd popartego odpowiednim uzasadnieniem,
  3. śmierci członka
 4. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia, nie spełnia wymagań statutowych albo zalega z płatnością składek, przez okres co najmniej 1 roku.
 5. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić, gdy członek naruszył postanowienia statutu lub nagannym zachowaniem naruszył dobre imię Stowarzyszenia, a także z powodów działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia.
 6. Uchwały w sprawach członkowskich podejmuje Zarząd. Odwołanie od uchwał, członek może złożyć w ciągu 14 dni od ich podjęcia do Walnego Zebrania Członków. W przypadku odwołania, uchwała o wykreśleniu bądź wykluczeniu ulega zawieszeniu do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie.

Rozdział V

Struktura i Władze Stowarzyszenia

§8

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Strukturę Stowarzyszenia tworzą komisje merytoryczne:
  1. Komisja Sportu,
  2. Komisja Turystyki,
  3. Komisja Kultury.
 3. W skład komisji merytorycznych wchodzą członkowie zwyczajni zgodnie z ich zainteresowaniami i złożoną deklaracja udziału w pracach komisji.
 4. Komisja działa zgodnie z Regulaminem przyjętym przez Komisję, uzgodnionym z Zarządem.

§9

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. uchwalanie programu działania i planu finansowego Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
  4. wybór oraz odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  7. udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  8. ocena działalności statutowej Stowarzyszenia,
  9. uchwalanie czasowego lub trwałego zwolnienia członka z obowiązku płacenia składek, uchwalanie umorzenia zaległości finansowych członka wobec Stowarzyszenia,
  10. uchwalanie minimalnych kwot składek członkowskich oraz uchwalanie upoważnień Zarządu do decydowania w sprawie składek,
  11. rozwiązywanie Stowarzyszenia,
  12. decydowanie o wszelkich sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala kompetencji dla innych władz Stowarzyszenia,
  13. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

§10

 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd obligatoryjnie nie rzadziej niż raz w roku.
 2. O terminie Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zawiadamia się członków na piśmie lub za pomocą środków łączności elektronicznej najpóźniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/5 członków zwyczajnych.
 4. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia planowanego porządku obrad.
 5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.
 6. Wybór i odwołanie Prezesa, Zastępcy Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz zmiana Statutu, wymaga bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków.
 7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 8. Uchwały podejmowane są zgodnie z Regulaminem Walnego Zebrania.
 9. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w sposób tajny.
 10. Walne Zebranie, może na wniosek Zarządu, przyznawać tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.
 11. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół.

§11

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  3. ustalanie ramowego programu działania,
  4. przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciągania zobowiązań, przyjmowania darowizn, spadków, zapisów i innych świadczeń,
  6. zwoływanie Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  7. składanie sprawozdań ze swojej działalności,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
  9. ustalenie wielkości zatrudnienia oraz zasad wynagradzania,
  10. prowadzenie księgowości, zatwierdzanie wydatków i bilansów oraz ustalanie wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie zlecania wykonywania prac osobom fizycznym i prawnym,
  12. podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania uchwał w sprawach składek członkowskich,
  13. podejmowanie decyzji o wejściu Stowarzyszenia w porozumienia z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
  14. prowadzenie rejestru członków wspierających i honorowych oraz bazy danych dla członków,
  15. rozpatrywanie wszelkich innych spraw nie zastrzeżonych statutem dla innych organów struktury Stowarzyszenia,
  16. podejmowanie działalności gospodarczej.
 3. Zarząd składa się z 3-7 osób wybieranych spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Imienny skład Zarządu, w tym Prezes i Zastępca Prezesa łącznie z przydzielonymi funkcjami zostaje wybrany i ustalony na Wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub jego Zastępca.
 6. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub jego Zastępca.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków Zarządu. W kwestiach spornych decydujący głos należy do Prezesa.
 8. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej lub inne osoby zaproszone przez Zarząd.
 9. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.
 10. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 11. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawnieni są: Prezes Zarządu łącznie z jednym członkiem Zarządu lub Zastępca Prezesa łącznie z jednym członkiem Zarządu.
 12. Regulamin pracy Zarządu opracowuje i uchwala Zarząd.

 §12

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę oraz uchwala Regulamin swego działania.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie przynajmniej raz na pół roku kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, w razie’ nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem, w trybie przewidzianym dla Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
  5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o uchylanie uchwał Zarządu sprzecznych z postanowieniami statutu lub celami Stowarzyszenia,
  6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielanie lub odmowę udzielania absolutorium władzom Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, gdy są podjęte większością głosów przy obecności minimum 50% członków komisji.
 6. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej spisuje się protokół.
 7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§13

 1. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji,
  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. zrzeczenia się udziału w tych władzach,
  4. odwołania przez Walne Zebranie.
 2. Jeżeli Komisja Rewizyjna wnioskowała o nieudzielanie absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom lub jeśli w czasie upływającej kadencji członek władz naruszył postanowienia statutu, to absolutorium musi zostać udzielone zwykłą większością głosów.
 3. W stosunku do członka władz, który nie uzyskał absolutorium, wniosek o odwołanie może zgłosić każdy członek Stowarzyszenia biorący udział w Walnym Zebraniu.

§14

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów jest uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów, w oparciu o liczbę uzyskanych głosów. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby wybranych kandydatów, ogłasza się wybory uzupełniające.

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

§15

 1. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Wypracowany dochód zasila fundusze Stowarzyszenia.
 3. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Stowarzyszenie oraz w postaci wyodrębnionego podmiotu gospodarczego w zakresie:
  1. pozostała działalność związana ze sportem;
  2. pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
  3. działalność domów i ośrodków kultury;
  4. pozostała działalność turystyczna;
  5. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
  6. wynajem nieruchomości na własny rachunek;
  7. zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi;
  8. reklama;

Rozdział VII

Środki finansowe, majątek i fundusze Stowarzyszenia

§16

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości i nieruchomości, prawa majątkowe, udziały, akcje, papiery wartościowe oraz środki pieniężne otrzymane lub nabyte.
 2. Na dochody Stowarzyszenia składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. wpływy z działalności gospodarczej,
  3. świadczenia członków, którzy wspierają Stowarzyszenie,
  4. dochody z nieruchomości i rzeczy ruchomych.
  5. dotacje i subwencje,
  6. darowizny i fundusze z zapisów,
  7. wpłaty ze zbiórek pieniędzy,
  8. odsetki bankowe,
  9. inne dochody.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§17

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Dokumenty dotyczące spraw finansowych i majątkowych podpisuje co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym obligatoryjnie Prezes lub jego Zastępca.
 3. Oświadczenia w sprawach finansowych lub majątkowych muszą być składane pisemnie.
 4. Zarząd może wydać stosowne pełnomocnictwa innym członkom Stowarzyszenia w zakresie czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia.

Rozdział VIII

 Rozwiązanie Stowarzyszenia

§18

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów członków biorących udział w zebraniu.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ustala:
  1. sposób rozwiązania,
  2. przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
  3. komisję likwidacyjną Stowarzyszenia w składzie 5 członków.

Rozdział IX

Uwagi końcowe

§19

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy: – prawo o stowarzyszeniach, ustawy o kulturze fizycznej.

Do pobrania tekst ujednolicony statutu stowarzyszenia:

Nie możesz skopiować.