Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki za 2010 r.

SPRAWOZDANIE
KOMISJI TURYSTYKI ”KOLEJARZ”
za 2010 rok

(skrót)
Szanowne Koleżanki i Koledzy

W 2010 Komisja Turystyki Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” prowadziła swoją działalność według dotychczasowych podstaw. W składzie komisji od stycznia 2010r. zasiada 20 osób reprezentujących poszczególne 8 Międzyzakładowych Rad tj:

  • po dwie osoby z MR w Lublinie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu i Szczecinie;
  • po trzy osoby z MR w, Krakowie i Poznaniu;
  • cztery osoby z MR w Warszawie

W 2010r. Komisja Turystyki odbyła następujące narady:

  • SKSTiK – w Warszawie w dniu 15 stycznia 2010 r.
  • sejmikową – w Spale w dniu 28 maja 2010 r.;
  • SKSTiK w Warszawie w dniu 10 grudnia 2010 r.;

Podsumowując przekazane materiały sprawozdawcze z turystyki kwalifikowanej, organizowanej na terenie działania poszczególnych Międzyzakładowych Rad można stwierdzić, iż osiągnięte w 2010r. wyniki są znacząco lepsze od lat poprzednich. Zaznaczyć przy tym należy , iż zebrane dane nie są pełne i nie odzwierciedlają faktycznego ruchu turystycznego organizowanego przez zakłady pracy różnych spółek kolejowych (z Grupy PKP i spoza niej). Faktem jest, iż część tych imprez to z reguły imprezy rekreacyjne – zauważalny trend to zmiana profilu wypoczynku organizowanego przez zakłady pracy. Są to z reguły imprezy integracyjne, najczęściej jednodniowe bądź weekendowe połączone z wycieczką turystyczną lub elementami rywalizacji sportowej. Działania te nie pokazują faktycznej pracy naszych działaczy, co można tylko porównać przez pryzmat imprez umieszczonych w kalendarzu ogólnopolskim czy też lokalnych kalendarzach poszczególnych MR.

Biorąc jednak pod uwagę stale niestety pogarszającą się sytuację finansową kolejarzy i aktualne warunki pracowniczo-socjalne w zakładach pracy, a także różne trudności związane z przygotowaniami wyjazdów kolejarzy na turystyczne imprezy, wyniki osiągnięte w 2010 roku są naszym wspólnym sukcesem.

Należy podkreślić duże zaangażowanie przecież pracujących społecznie działaczy przy organizacji imprez dla środowiska kolejarskiego w 2010 roku. Należą się im za to specjalne podziękowania!

Wzorem lat ubiegłych, za pozytywną i wyróżniającą się działalność na polu kolejarskiej turystyki i krajoznawstwa, za wybitne osiągnięcia w popularyzacji ogólnopolskiej turystyki, za specjalny wkład przy organizacji imprez ogólnopolskich – w oparciu o wnioski Międzyzakładowych Rad i opinię Komisji Turystyki – zostały przedstawione do wyróżnienia osoby (nagrodami rzeczowymi, lub honorowymi) oraz zakłady pracy (nagrodami honorowymi).

W czasie narad komisji turystyki m. in. omawiano i analizowano realizację turystycznych imprez 2010r. Na zaplanowanych w kalendarzu 2010 roku 28 imprezach (ze świadczeniami przygotowanymi dla 3880 uczestników), według danych liczbowych przekazanych przez poszczególne MR zostały zorganizowane 84 imprezy (tj. 18 ogólnopolskich i 66 środowiskowych) – z 10121 uczestniczącymi w nich osobami (to jest pracownikami, emerytami, rencistami, członkami ich rodzin oraz młodzieżą szkolną).

Jak wynika z tego zestawienia oraz z danych zawartych w tabeli porównawczej lat 2007 -2011, zostało zorganizowanych więcej niż zaplanowano „kalendarzowych” imprez. Również liczba uczestników wszystkich imprez turystyki kwalifikowanej 2010 roku (w stosunku do 2009 r.) uległa znacznemu zwiększeniu ( nastąpił wzrost o 23% – 2288 osób).

Dokonując porównania danych z lat 2007, 2008, 2009 i 2010r. stwierdza się:

do roku 2009 liczba organizowanych imprez sukcesywnie zmniejszała się, obecnie ta tendencja zmienia się;
natomiast średnia liczba uczestników imprez turystycznych jest najwyższa w imprezach kwalifikowanych znajdujących się w kalendarzach imprez, natomiast w pozostałych formach turystyki waha się w zależności od rodzaju imprezy (w 2010r. statystycznie imprezą o najmniejszej średniej liczbie uczestników był wyjazd wagonowy w kraju „na pasażera” )

Natomiast analiza merytoryczna świadczy o utrzymującym się ruchu turystycznym kolejarzy w latach 2007 – 2010 w większości dyscyplin na bardzo podobnym poziomie. Ale właśnie znaczący wzrost został wykazany w „innych dyscyplinach” (to o czym nadmieniłem wcześniej).

Imprezy turystyczne organizowane przez działaczy Komisji Turystyki czyli osób posiadających przygotowanie fachowe oraz mających duże doświadczenie w tej dziedzinie dają pewność, iż ich uczestnicy poznają nowe szlaki turystyczne i zdobędą nowe doświadczenia. Imprezy te promują krajoznawstwo, ochronę przyrody, pozwalają rekreacyjnie odpocząć wśród grona innych turystów. Duży akcent kładzie się na ukazywanie podczas takich imprez regionalnych osobliwości, pozostałości kultury lat minionych oraz wartości kulturowych i ludowych, a także istniejących jeszcze zabytków techniki transportu oraz kolejnictwa.

Prawie całkowicie zaniechano współpracy z KPTW „Natura-Tour” sp. z o. o. – przedsiębiorstwem, które przejęło dawną bazę wczasową obiektów kolejowych. W 2010r. na terenie tych ośrodków odbyły się tylko 2 imprezy z Kalendarza. Spowodowane jest to przeważnie trudnościami w pogodzeniu oczekiwań organizatorów z wymaganiami ze strony kierownictwa obiektów (mała elastyczność uzgodnienia warunków), a także konkurencyjnością innych operatorów bazy noclegowej.

Do przeszłości bezpowrotnej odeszły niestety najpopularniejsze niegdyś wyjazdy „wagonami akcji socjalnej”. Owszem tzw. „jazda na pasażera” (pomimo swoistego ryzyka podróży) dzięki ulgom przejazdowym choć coraz bardziej okrajanym jeszcze funkcjonuje choć w znacznie mniejszym stopniu.

Mieszczący się w ramach turystyki powszechnej wypoczynek organizowany przez zakłady pracy to obecnie imprezy integracyjno – rodzinne połączone z wycieczką turystyczną lub elementami rywalizacji sportowej (typu paintbol, bowling czy inne zabawy i gry ruchowe na powietrzu).

Dla uatrakcyjnienia aktywnego udziału w kolejarskiej turystyce powszechnej koleżankom i kolegom emerytom, Komisja Turystyki popularyzowała także i w 2010 roku wycieczki krajoznawcze, organizowane przez poszczególne Rady. M.in. warszawskie Koło PTTK nr 93 im. dr Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP S. A. (pod wodzą koleżanki Teresy Gołębiowskiej), w których co roku bierze udział o wiele więcej kolegów z grupy kolejarskiej. Pełna otwartość oraz różnorodność ze strony organizatorów takiej turystyki powiększa statystyczne wyniki „warszawskiej MR”, a proponowane przez Koło nr 93 wycieczki z dobrymi programami krajoznawczymi zagranicznymi wspaniale uzupełniają pozostałe oferty turystyczne. Również bogaty jest „lokalny” Kalendarz imprez w obrębie MR Wrocław (Koło Ślężanie), czy też MR Katowice (koło Sasanka), które to imprezy cieszą się równie dużym powodzeniem.

W roku 2010 przeprowadzono 4 imprezy Imprez na Orientację, w których odbyło się dziesięć tras zaliczanych do pucharuInO Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” im. Tadeusza Kamińskiego. Były to następujące imprezy (bądź imprezy towarzyszące rajdom): 37 Ogólnopolskie Marsze na Orientację (2 trasy), 52 Centralny Zlot Turystów Kolejarzy im. M. Waszaka- ( 2 trasy), 30 Ogólnopolski „Kolejarski Azymut” ( 3 trasy), 44 Złoty Kompas Kolejarzy im. Teodora Marcola (3 trasy). We wszystkich imprezach InO brało udział 96 osób, z 10 środowisk kolejowych.

Ogłoszenie wyników współzawodnictwa oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na imprezie „45 Złoty Kompas Kolejarzy” w dniu 15 października 2011r. w Jaszowcu.

Reprezentacja polskich kolejarzy wchodzi w skład Prezydium FIATC na okres do 2014 roku. Stowarzyszenie KSTiK uczestniczyło w ubiegłym roku w kongresie FIATC (czerwiec 2010 r.) – zorganizowanym w Helsinkach. Spotkanie kongresowe odbyło się z udziałem przedstawicieli 10 krajów. Podczas posiedzenia omówiono i zatwierdzono protokół z obrad 63 Kongresu, w którym strona polska nie brała udziału. Następnie przyjęto plan finansowy FIATC na 2011r. oraz dokonano wyborów na kolejną kadencję, do pełnienia poszczególnych funkcji wybrane zostały osoby dotychczas je sprawujące. Ze strony FIATC Polska oraz FIATC Szwajcaria przedstawione zostały propozycje organizacji Kongresu w 2011r. Uczestnicy Kongresu przyjęli propozycję zorganizowania Kongresu przez Polskę, natomiast Szwajcaria będzie organizatorem w 2012r. Kongres odbędzie się w czerwcu 2011r. w Warszawie.

Podstawowym programem działania Komisji Turystyki jest „Kalendarz Imprez Turystycznych Kolejarzy 2011 r.”, tak układany, aby w miarę możliwości, w tym samym terminie nie odbywały się podobne imprezy.

Kalendarz roku 2011 zawiera 21 imprez o planowanym zasięgu ogólnopolskim, centralnym oraz 6 imprez o zasięgu lokalnym. Liczba imprez ponadregionalnych w stosunku do roku poprzedniego pozostała na podobnym poziomie.

Prezydium Komisji Turystyki apeluje nadal o przekazywanie do SKSTiK materiałów do umieszczania na stronie internetowej zarówno przed imprezą (regulaminy, zaproszenia, powiadomienia) jak też materiał z imprez, które się odbyły, celem ich popularyzacji.

Poniżej do pobrania pełne sprawozdanie z działalności Turystyki za 2010 rok.

Do pobrania:
Sprawozdanie za 2010r.

Nie możesz skopiować.